اثرات میکروسیلیس در نیروی چسبندگی رزین اپوکسی

رزین های پایه اپوکسی به عنوان ماده اشباع در سیستمهای مقاوم سازی با الیاف پلیمری تقویت شده به روش چسباندن تر و همچنین
کاشتهای شیمیایی میلگرد کاربرد دارد. یکی از شاخصهای اصلی کیفیت این رزین ها ، نیروی چسبندگی میباشد که میتواند بر اساس
استاندارد ASTM C-882 مورد آزمایش قرار گیرد. نیروی چسبندگی در فرآیند کاشت شیمیایی میلگرد به عنوان یک پارامتر تعیین
کننده و تاثیرگذار در جداشدگی میلگرد از رزین و رزین از حفره بتن) PULL OUT ( و همچنین درچسباندن الیاف به عنوان عامل
موثر در ور آمدن الیاف از سطح بتن دارای اهمیت میباشد.
در این تحقیق، مقادیر تاثیر پرکننده میکروسیلیس)به عنوان یک افزودنی متعارف در قوام وکارایی رزین( با نسبتهای وزنی مختلف در
شاخص نیروی چسبندگی رزین مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمون صورت گرفته مبتنی بر استاندارد ASTM C-882 بوده که در
آن، نمونه های استوانه ای ساخته شده با بتن و فولاد به قطر 51 میلیمتر و ارتفاع 511 میلیمتر که با زاویه 01 درجه برش داده شده
اند، توسط رزین های آماده شده با پرکننده ، متصل و چسیانده شده و پس ازگذشت دوره نگهداری مورد نیاز رزین، تحت آزمایش
فشاری قرار گرفتند و با استفاده ازمقادیر نیروهای چسبندگی حاصل ،حدود تاثیر و دامنه کاربردی نسبت وزنی میکرو سیلیس مورد
بررسی واقع شد.

آماده سازی رزین اپوکسی وچسباندن زوج نمونه ها –
برای مقایسه اثر میکروسیلیس ، 0 نوع نمونه فولادی و 0نوع نمونه بتنی با درصد های متفاوت میکروسیلیس ساخته شد.هر نوع نمونه
دارای تواتر 0 عدد میباشد.
نوع 5 )فولادی و بتنی(: رزین: 92 گرم هاردنر : 51 گرم میکروسیلیس: 1 گرم – –
نوع 9)فولادی و بتنی(:رزین: 92 گرم هاردنر : 51 گرم میکروسیلیس: 51 گرم – –
نوع 0)فولادی و بتنی(:رزین: 92 گرم هاردنر : 51 گرم میکروسیلیس: 96 گرم – –
پس از آماده سازی 0 نوع ترکیب رزین اپوکسی ، سطوح فارسی بٌر شده نمونه ها با رزین آغشته شده و زوج نمونه ها به یکدیگر
چسبانده شدند. سپس نمونه ها به مدت 5 روز جهت گذشت دوره پخت رزین (Curing) ، در محیط با دمای 95 درجه نگهداری
شدند

آزمایش فشاری و بررسی نتایج –
نمونه های استوانه ای بتنی و فولادی در آزمایشگاه مکانیک مرکز متالورژی رازی تحت آزمایش فشاری قرار گرفتند.بر طیق
استاندارد ASTM C-882 ، نیروی برشی حاصل از شکست اریب نمونه ها تقسیم بر سطح اریب ، همان نیروی چسبندگی رزین را
بدست میدهد.
3 1 نمونه های فولادی : هر 0 نوع نمونه های فولادی با مکانیزم اریب ، از محل سطح اتصال و رزین خورده ،دچار شکست شدند –
)عکس 5(که نتایج محاسباتی آن عبارتند از:
: نوع 5 نیروی فشاری نهایی)شکست(: 55911 کیلو گرم
سطح مقطع اریب: 81.5 سانتیمتر مربع نیروی چسبندگی رزین: 511 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع –
نوع 9: نیروی فشاری نهایی)شکست(: 91111 کیلو گرم
سطح مقطع اریب: 80.1 سانتیمتر مربع نیروی چسبندگی رزین: 985 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع –
نوع 0: نیروی فشاری نهایی)شکست(: 99111 کیلو گرم
سطح مقطع اریب: 89.1 سانتیمتر مربع نیروی چسبندگی رزین: 965 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع