الیاف فلزی

این الیاف در دو حالت الیاف فولادی قلاب‌دار و الیاف فولادی سینوسی موجود هستند. نوع قلاب‌دار و سینوسی آن بسیار بهتر از نوع ساده آن است و درگیری زیادی در بتن ایجاد می‌کند. به لحاظ کیفیتی و کمیتی موجب بهبود خواص بیشتری از بتن می‌شود. از الیاف فولادی برای مسلح سازی جایگزین میلگرد استفاده می‌شود.