الیاف فلزی

این الیاف در دو حالت الیاف فولادی قلاب‌دار و الیاف فولادی سینوسی موجود هستند. نوع قلاب‌دار و سینوسی آن بسیار بهتر از نوع ساده آن است و درگیری زیادی در بتن ایجاد می‌کند. به لحاظ کیفیتی و کمیتی موجب بهبود خواص بیشتری از بتن می‌شود. از الیاف فولادی برای مسلح سازی جایگزین میلگرد استفاده می‌شود.

حضور الياف فولادي در بتن، باعث بهبود بسياري از خواص مكانيكي آن نظير افزايش قابليت باربري و
شكل پذيري آن به خصوص پس از ايجاد ترك مي شود[ 1]. البته از آنجايي كه مقاومت كششي ماده در درصدهاي
پايين الياف به تنش قابل تحمل ماده زمينه بستگي دارد، در بتن با درصد الياف كم (كمتر از 2% حجمي) مقاومت
.[ كششي ماده تغيير چشمگيري نمي يابد

دو پارامتر مهم در تعيين نحوه ايجاد و گسترش ترك در مواد نيمه ترد، نظير بتن ساده و بتن اليافي، مقاومت
انرژي لازم براي گسيختن و ايجاد سطح واحد شكست) مي باشند. پارامتر اول تعيين ) GF كششي و انرژي شكست
كننده محل شروع ترك و پارامتر دوم بيانگر ميزان قدرت جذب انرژي وشكل پذيري پس از ايجاد ترك م يباشد.
روش مناسب در تعيين پارامتر اول، كه مقدار آن را مستقل از ابعاد نمونه بيان مي كند، روش تست استوانه برزيلي
روش تست كشش مستقيم مي باشد[ 4]. اگرچه برخي محققين ، GF ، است[ 3]. روش مستقيم براي تعيين پارامتر دوم
استفاده كرده اند[ 5]، اما انجام چنين آزمايشي براي بتن مشكلات زيادي به همراه GF نيز از اين روش براي تعيين
.[ دارد [ 6

راههاي ديگري نيز پيشنهاد شده است كه نياز به انجام آزمايشهاي ساد هتري دارند. از جمله GF براي تعيين
آنها، روش دو پارامتري شاه[ 7] روش اثر اندازه بازانت-كاظمي[ 8] و روش كارهيلربرگ [ 1و 9] ميباشند. در روش
استفاده شده است، از نمودار كامل نيرو-جابجايي تيرهاي GF اخير، كه به طورعمده در اين مقاله از آن براي تعيين
بتني در آزماي شخمش سه نقطه اي با كنترل جابجايي تا شكست كامل نمونه، استفاده مي شود. لازم به ذكر است اين
9] توصيه شده است. ] RILEM-TC روش، با اصلاحاتي توسط 50
در اين مقاله، خلاصه اي از مطالعات وآزمايشهاي اخير انجام شده در دانشگاه صنعتي شريف در رابطه با اثر
الياف فولادي در رفتار خمشي تيرهاي بتني و افزايش انرژي شكست بتن ارائه ميشود.