الیاف پلی پروپیلن

جهت مسلح نمودن انواع بتن و مخلوطهای سیمانی و گچی مورد استفاده قرار میگیرد. مصرف این الیاف باعث افزایش مقاومت خمشی، کششی، برشی و سایشی در مخلوط مورد نظر به ویژه در بتن خواهد شد. این الیاف هنگام مخلوط شدن با بتن باعث ناهمگنی در ماتریس بتن، تهنشین شدن و افزایش وزن مخصوص بتن نمی گردد و محیط قلیایی بتن را از بین نخواهد برد.
الیاف پلی اولفین اصلاح شده پلی پروپیلنی به طور معمول با برشهای طولی متفاوت (عموماً 6 و12 میلیمتر) جهت مصارف بتن و ملات های سیمانی، با برش طولی 6 میلیمتر جهت ملاتهای گچی و نازک و با برش حدود 3 میلیمتر برای صنعت باطریسازی خودرو تولید میشود.