بتن خودمتراکم

با افزایش کاربرد بتن خودتراکم در صنعت ساخت کشور، استفاده از روش های طرح اختلاط که به کاهش حجم مخلوط های آزمایش ها بیانجامد، ضروری است. در این مطالعه مدل طرح اختلاط ها بوسیله طراحی عاملی ) factorial design ( برای تعیین اثر پنج پارامتر کلیدی از اجزای مخلوط بتن بر خواص مکانیکی و رئولوژی بتن خودتراکم حاوی میکروسیلیس به کار گرفته شد. پارامترهایی از قبیل نسبت ماسه به سنگدانه، نسبت آب به مواد سیمانی، مقدار سیمان، مقدار فوق روان کننده و مقدار میکروسیلیس و هر یک در دو سطح مورد بررسی قرار گرفت. در تعیین خواص رئولوژی از آزمایشهای جریان اسلامپ و حلقه J و در مورد خواص مکانیکی از مقاومت فشاری 12 روزه استفاده شد.
144 کیلوگرم – – – 4.01 ، مقدار سیمان 914 4.0 ، نسبت آب به مواد سیمانی 4.9 با این مدل مخلوطهایی با مقدار نسبت ماسه به سنگدانه 4.0 بر مترمکعب، فوق روان کننده % 5.5 4.0 )درصد مواد سیمانی( و مقدار میکروسیلیس % 55 4 )درصد مواد سیمانی( طراحی شد. مهمترین – -مزیت این مدل طراحی، قابلیت نشان دادن صفحات پاسخ جریان اسلامپ و حلقه J و مقاومت فشاری ،برای نمایش اثر منفرد و چندگانه عوامل مختلف بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن خودتراکم است. این مقاله همچنین موازنه های مختلف بین عوامل موثر بر خواص رئولوژی و مکانیکی را با توجه به صفحات پاسخ نشان می دهد. بتن خود متراکم داراي خصوصیاتی متفاوت از نظر اسلامپ و مواد افزودنی نسبت به بتن معمولی است که میتوان به نکات زیر اشاره کرد
. در حالت عادي بتن خود متراکم باید داراي اسلامپی بیش از 600 میلی متر و بدون جداشدگی باشد
. حفظ روانی به مدت حداقل 90 دقیقه
. توانایی مقاومت در شیب 3٪ در سطوح افقی
. قابلیت پمپ شدن در لوله ها به طول حداقل 10 متر
. مقاومت فشاري 28 روزه 250 تا 600 کیلو گرم بر سانتی متر مربع
50 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع در 15 الی 20 ساعت اولیه در دماي 20 – . مقاومت فشاري اولیه براي بتن هاي مصرفی در خانه سازي حدود 200
درجه سانتی گراد میباشد
. بتن خود متراکم در اثر وزن و سنگینی خود به مکان هاي مورد نظر میتواند نفوذ کند
. در سازه هایی که تراکم آرماتوري زیاد است کاربرد زیادي دارد شکل 1 (سازه هاي طراحی شده براي زلزله)

نکاتی در مورد مصالح و اختلاط بتن خود متراکم :
مهمترین مواد بکار رونده در این نوع بتن ، سیمان ،شن،مواد روان کننده میباشد
مقدار سیمان باید بین 350 الی 400 کیلو گرم در هر متر مکعب انتخاب گردد.در صورت انتخاب بیش از 500 کیلو گرم در متر مکعب خطر جمع شدگی محتمل است و در صورت انتخاب کمتر از 350 کیلو گرم در متر مکعب نیز به شرط وجود مواد پوزالانی یا دوده مجاز میباشد ماسه نیز براي جلو گیري از جدا شدگی در دانه بندي به مقدار مناسب در طرح اختلاط استفاده میشود مقدار شن براي افزایش روانی بتن به مقدار مناسب میباشدمواد مضاعف شامل ریز دانه ها و روان کننده ها میباشد،ریز دانه ها به مواد پودري سنگ وسیمان و روان کنندهها میکرو سیلیس و خاکستر و دوده میباشد، به منظور کاهش حرارت هیدراسیون اختلاط بتن است که عمل کرد دراز مدت بتن را بهبود میبخشد