روان کننده

ابر فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات با حفظ کارایی

یک افزودنی مایع بر پایه پلی کربوکسیلات می باشد که برای تولید بتن های توانمند که نیاز به کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب هستند طراحی شده اند . این محصول فاقد یون کلر میباشد و با انواع سیمان سازگار است.

این محصول بر اساس استاندارد 2-2930 ایران ( جدول3) و نوع F استاندارد ASTM C494 تولید و عرضه میگردد.

این با فوق روان کننده های متداول متفاوت است بدین ترتیب که دارای زنجیره های جانبی مولکولی می باشد و در شروع آب گیری سیمان همانند فوق روان کننده های متداول با افزایش الکتریسیته ساکن باعث پخش شدگی ذرات سیمان می شود ولی در ادامه حضور همین زنجیره های جانبی باعث ممانعت شدید از تجمع مجدد ذرات سیمان می شود . این رفتار باعث پدیدار شدن بتنی روان با حفظ کارایی حتی در مقادیر آب بسیار کم می باشد.