گروت پایه سیمانی

این محصول، نوعی ملات آماده مصرف پودری برپایه سیمان، بدون انقباض و پرمقاومت می باشد. این محصول برای پر نمودن فضای خالی زیر بیس پلیت ها، اجرای فونداسیون های ماشین آلات و زیرسازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته مناسب می باشد.
این ماده بر اساس استاندارد ASTM C1107 تولید و عرضه میگردد.

دسته بندی گروت سیمانی:

مگاکریت 100:

این محصول، نوعی ملات آماده مصرف پودری برپایه سیمان ، بدون انقباض و پرمقاومت می باشد. این محصول برای پرنمودن فضای خالی زیر بیس پلیت ها، اجرای فونداسیون های ماشین آلات و زیرسازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته مناسب می باشد.
این ماده بر اساس استاندارد ASTM C1107 تولید و عرضه میگردد.

مگاکریت 200:

این محصول، نوعی ملات آماده مصرف پودری بر پایه سیمان ، بدون انقباض ، با مقاومت بسیار زیاد می باشد. این محصول برای استفاده در جاهائی که مقاومت فشاری بسیار زیاد و همچنین گروت ریزی با عمق زیاد ،مد نظر است ، طراحی شده است.
این ماده بر اساس استاندارد ASTM C1107 تولید و عرضه میگردد.