بتن سخت صنعتی

پوشش کف اصطلاحی است برای توصیف کلی هر ماده تکمیلی که بر روی ساختار کف برای ایجاد یک سطح جهت تردداعمال می شود.
در محیط های تجاری یا صنعتی، اسلب ها معمولاً نیازمندی های ویژه ای بر اساس بار یا مسطح بودن یا تراز بودن دارند. برای به دست آوردن اسلب هایی که این الزامات را برآورده می کند، پیمانکار از تکنیک های خاصی در قرار دادن و تکمیل بتن استفاده می کند. کفپوش های تجاری یا صنعتی نیز می توانند الزامات خاصی برای سختی سطح، پرداخت و حتی رنگ داشته باشند..

محصولات بتن سخت صنعتی